Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže obrátiť na príslušný subjekt s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS).

Subjekt návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne na základe dôvodov, ktoré má stanovené v pravidlách ARS. O odmietnutí subjekt spotrebiteľa informuje.

Po začatí ARS subjekt kontaktuje obe strany sporu a snaží sa spor medzi nimi vyriešiť tak, aby boli dodržané práva dotknutých osôb. Pri ARS subjekt v záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu oslovuje strany sporu najmä elektronicky alebo telefonicky. Subjekt by mal spor vyriešiť do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty). Cieľom ARS je nájsť kompromisné riešenie pre obe strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody.

Pokiaľ sa však strany sporu nedohodnú, avšak je porušenie práv spotrebiteľa zjavné, subjekt vypracuje pre spotrebiteľa odôvodnené stanovisko, kde mu objasní jeho práva a ktoré mu môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie prípadného súdneho konania.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov.

Podrobnejšie informácie o ARS.

Platforma na riešenie sporov on-line.

Pravidlá alternatívneho riešenia sporov.

Formulár pre podanie návrhu aleternatívneho riešenia sporov.

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com