Obchodné podmienky

Dokumenty na stiahnutie (PDF)

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku
 2. Reklamačný protokol - popis vád
 3. Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim (spotrebiteľom)   a predávajúcim (prevádzkovateľom) internetového obchodu retisshop.sk. Prevádzkovateľom internetového obchodu retisshop.sk je Radovan Nováčik RETIS, D.Jurkoviča 4699/3, 955 03 Topoľčany, IČO: 33986509, e-mail: retis@retis.sk, tel.: 0905 707 629.
Kupujúci je pred odoslaním objednávky povinný oboznámiť sa s obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj súhlas. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka SR, Občianskeho zákonníka SR, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákonom o elektronickom obchode v platnom znení.

Predmet plnenia

Predmetom plnenia je dodanie tričiek, mikín, nohavíc, teplákov, búnd, obuvi, doplnkov a iného tovaru predávaného prostredníctvom internetového obchodu retisshop.sk, na základe objednávky od kupujúceho. Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu, e-mailom, prípadne telefonicky.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu retisshop.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovú stránku obchodu
retisshop.sk. Kúpna  zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci potvrdí   zaslaním informačnej správy na  e-mail kupujúceho. Súčasťou informačnej správy kupujúcemu sú obchodné a reklamačné podmienky, reklamačný formulár a formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade platby na bankový účet sú súčasťou povtvrdzujúcej  správy aj údaje potrebné na uskutočnenie bankového prevodu. Jednotlivé kroky vedúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú uvedené na internetovej stránke obchodu v časti "Ako nakupovať", vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má možnosť pred samotným odoslaním objednávky skontrolovať správnosť všetkých uvedených údajov, prípadne ich opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu aj v inom jazyku.

Ceny

Cena tovaru sa rozumie „zo skladu predávajúceho“, nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu (poštovné). Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty. Všetky akciové ceny uvedené na stránke retisshop.sk platia po dobu uvedenú na stránke alebo do vypredania zásob. Konečná cena tovaru je uvedená v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky vrátane nákladov na prepravu (poštovného). Túto sumu je povinný spotrebiteľ uhradiť. 

Dodacia doba a platobné podmienky

Bežná dodacia doba pre tovar na sklade je 3-5, maximálne 10 pracovných dní, pre tovar na objednávku 14 pracovných dní. Dodacia doba pri platbe prevodom na účet začína plynúť po pripísaní platby na účet predávajúceho. Dodacia doba do Českej republiky je 5-7 dní po pripísaní platby na účet predávajuceho. Objednávky sú vybavované v poradí, v akom boli doručené predávajúcemu. V prípade, že objednaný tovar nie je včase doručenia objednávky na sklade predávajúceho alebo dodávateľa, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený. Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny
v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, keď objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu platí kupujúci.

Kupujúci bezodkladne po prevzatí tovar riadne prehliadne a skontroluje. Ak je prepravný obal doručeného tovaru viditeľne poškodený odporúčame kupujúcemu tovar za prítomnosti prepravcu skontrolovať, ak je tovar poškodený alebo nekompletný, tovar od prepravcu neprevziať, spísať s dopravcom protokol o poškodení a o tejto skutočnosti vyrozumieť predávajúceho.

Zasielanie tovaru a náklady na prepravu

Tovar v SR je zasielaný kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. ako balík 2. tiedy. Kupujúci si môže vybrať, či mu bude balík doručený na jeho poštu, alebo na jeho adresu. Po vzájomnej dohode je možný osobný odber v priestoroch prevádzky Retis, Tovarnícka 1 (vedľa plavárne), Topoľčany. Poštovné pri hodnote objednávky nad  55€ neúčtujeme (platí len pre objednávky s miestom doručenia v SR). 

Tovar v SR zasielame ako:

 • balík 2. triedy - DORUČENIE NA POŠTU ZÁKAZNÍKA - platba vopred na účet: 2,80€
 • balík 2. triedy - DORUČENIE NA POŠTU ZÁKAZNÍKA - platba dobierkou: 3,90€
 • balík 2. triedy -  DORUČENIE NA ADRESU ZÁKAZNÍKA - platba vopred na účet: 4,00€
 • balík 2. triedy -  DORUČENIE NA ADRESU ZÁKAZNÍKA - platba dobierkou: 5,10€

Tovar do Českej republiky zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. ako balík 2.triedy. Cena poštovného je stanovená podľa cenníka Slovenskej pošty a.s. Zásielku do hmotnosti 3 kg účtujeme sumou 9,50€.

Tovar kupujúcemu z ČR bude zaslaný po uhradení celej sumy na účet predávajúceho, platba dobierkou nie je v tomto prípade možná.

Možnosti platby a údaje pre bankový prevod

 • prevod na bankový účet (tovar bude zaslaný po úhrade celkovej ceny objednávky)
 • dobierka (celkovú sumu objednávky zaplatíte poštovému doručovateľovi alebo na pošte)
 • hotovosť - osobný odber (v prevádzke Retis, Tovarnícka 1, vedľa plavárne, 955 01 Topoľčany)

   

 • Názov účtu: Radovan Nováčik RETIS, D.Jurkoviča 4699/3, 955 03 Topoľčany, SR
 • Názov banky: Slovenská sporiteľňa a.s. Topoľčany
 • Číslo účtu/ IBAN (SEPA platby): SK 45 0900 0000 0050 2308 3083 (číslo účtu zadávajte bez medzier)
 • SWIFT/ BIC: GIBASKBX
 • variabilný symbol: číslo objednávky (ID)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a spôsob uplatnenia odstúpenia od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu písomne prostredníctvom e - mailu, alebo na formulári poskytnutom predávajúcim. Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi všetky platby od neho prijaté, vrátane nákladov na dopravu a iných nákladov a poplatkov na základe zmluvy. Lehota na splnenie tejto povinnosti  je 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spôsob vrátenia peňazí je väčšinou rovnaký ako použil kupujúci pri svojej platbe, zmluvné strany sa však môžu dohodnúť aj na inom spôsobe platby. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcenu náklady na vrátenie tovaru vyššie, ako je najlacnejší spôsob doručenia tovaru. Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy doručiť alebo vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci  si  vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom. Bezdôvodné neprevzatie objednaného tovaru kupujúcim bude posudzované ako porušenie zmluvných podmienok. V tomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo vymáhať od kupujúceho náklady spojené s odoslaním a vrátením objednaného tovaru.   

Spôsob vrátenia tovaru

Tovar môžete zaslať na adresu: Radovan Nováčik RETIS, Tovarnícka 1, 955 01 Topoľčany alebo priniesť osobne. Tovar by mal kupujúci vrátiť  úplný, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že vrátený tovar bude nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). Vrátený tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodným podmienok budú vykonané výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.


Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 19.10.2018

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com