Reklamačný poriadok

Dokumenty na stiahnutie (PDF)

  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku
  2. Reklamačný protokol - popis vád
  3. Obchodné podmienky

 

Reklamačný poriadok

 

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známich pravidiel rovnako aj podmienky pre používanie tovaru stanovené v záručnom liste alebo návode na používanie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou. Reklamovaný tovar nemusí byť vrátený v originálnom balení.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu tovaru je možné uplatniť písomnou formou prostredníctvom elektronického formuláru , e-mailom, poštou alebo osobne na adrese prevádzky Radovan Nováčik RETIS, Tovarnícka 1, 955 01 Topoľčany. Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne, Slovenskou poštou alebo prostredníctvom prepravcu. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru, záručný list alebo poštová doručenka. Na uplatneie práv zo zodpovednosti za vadu (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov.

Zodpovednoť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

  • si kupujúci vadu spôsobil sám,
  • kupujúci o vade pred prevzatím tovaru vedel,
  • reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutím doby trvanlivosti tovaru,
  • pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
  • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym, či nadmerným používaním alebo ktoré vznikli po uplynutí doby živitnosti tovaru,
  • boli spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť.

O prijatí reklamácie sa kupujúcemu vystaví reklamačný protokol s uvedením dátumu, kedy bola reklamácia prijatá, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Predávajíci vybaví prijatú reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatenia reklamácie v prípade, ak je potrebné zhodnotenie stavu výrobku výrobcom, dovozcom, príp. znalcom, akreditovanou osobou, skúšobňou a pod.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vadu tovaru po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujícim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný si  po skončení opravy tovar prevziať a to aj v prípade, ak napriek upozorneniu tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol nový tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude o vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

. Ak je reklamovaná vada do 6 mesiacov od zakúpenia tovaru, prihliada sa na vadu tak, ako keby vada existovala už v čase predaja výrobku. 

Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré kupujúci v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných vadách, aby boli tieto odstránené bezplatne, riadne a načas. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpi a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie vady po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny tovaru. Peniaze budú zaslané kupujúcemu do 10 pracovných dní odo dňa vrátenia tovaru, alebo rozhodnutia o vrátení peňazí. Rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť má kupujúci aj v prípade, že oprava presiahne 30 dňovú lehotu od uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu tovaru má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Záverečné ustanovenie

Vo veciach, ktoré nie sú v tomto reklamačnom poriadku výslovne upravené, uplatní sa príslušné ustanovenie Zákona o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

Orgán dozoru

Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9,950 50 Nitra 1 , Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034, fax č.: 037/ 7720 024. 

Powered by Opencart
Opencart theme designed by KulerThemes.com